Tüzük

Tüzük

Uluslararası Gastronomi Turizmi Derneği Tüzüğü

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimler

 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
 • Gerekli izinler alınarak, Gastronomi sektörüne yönelik dergi, kitap ve bülten yayınlamak, aşçılık mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak yarışmalar düzenlemek.
 • Türk gıda sektörüne ilişkin anketler ve araştırmalar yaparak bunları sektör temsilcilerinin bilgisine sunmak, görsel ve işitsel eğitim materyalleri hazırlamak ve bunları dağıtmak.
 • Aşçılıkla ilgili festivaller ve sergilerde düzenlemek, yarışmalar ve tanıtım organizasyonları düzenlemek, yurt dışında Türk mutfağını ve öğretici etkinlikleri düzenlemek.
 • Türk yeme içme gıda mirasımızı korumak ve sahip çıkmak.
 • Türk mutfağını araştırmak, mutfak sanatını geliştirmek, mesleki yeterlilik standartlarının uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, toplumda haklı ve onurlu konumuna yükseltilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak.
 • Gerekli izinler alınarak Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası yarışmalara ilişkin kuralları tespit etmek, standartlar geliştirmek ve yasal düzenlemelerin oluşturulması için ilgili resmi kuruluşlarla çalışmalar yürütmek
 • Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası yarışmalara ilişkin kuralları tespit etmek, standartlar geliştirmek ve yasal düzenlemelerin oluşturulması için ilgili resmi kuruluşlarla çalışmalar yürütmek
 • Meslek ve hizmet icrasında kullanılan ürün, mutfak ve mutfak ekipmanların kalite standartlarının yükseltilmesini sağlamaya yönelik kurul çalışmaları yapmak, rapor düzenlemek ve yayımlamak.
 • Turizm başta olmak üzere gastronomi, yeme/içme, konaklama, hizmet, tarih, kültür, alanında çalışmalarda bulunmak.
 • Gastronomi esas olmak üzere Turizm, Yeme-İçme-Eğlence Tesisleri, Cafe, Restaurant, Kulüp ve Bar, Disco, Yüzer Tesis ve benzeri tesislerin yatırım ve işletmecileri, bu hizmetleri organize etmek.
 • Gastronomi, Turizm, Yeme-İçme Eğlence Sektörüne, Tesislerde sunulan hizmet/ürüne dahil her türlü mal ve hizmeti sağlayan sanatçı, üretici, pazarlamacı, dağıtıcı gerçek ve tüzel kişilerin, firmaların sahipleri, yatırımcıları ve işletmecilerinin, Turizm, Gastronomi , işletmecilik konularında eğitim veren meslek okullarının , üniversitelerin, akademisyenlerin , bu eğitim kurumlarının vakıf-derneklerinin-iktisadi işletmelerinin, bu eğitimleri almakta olan, alan üniversite öğrencilerinin bir araya gelmelerini sağlamak.
 • üyelerin sosyal ekonomik, kültürel gelişmelerini sağlamak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili konularda üyeleri, tesis personellerini eğitmek.
 • Sektörünün pazarlama, tanıtma ve satış geliştirme çalışmalarında öncülük etmek, gerekli araştırmaları yapmak, uygulamak, Sektörün-üyelerinin sorunlarına çözümler aramak ve geliştirmek, projeler üretmek ve bu projeleri yaşama geçirmek, üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak ve güçlendirmektir.